Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Voorwoord R

Voorwoord CEO

Inhoudsopgave arrow-up-supersmall-orange

Voorwoord CEO

Net als veel bedrijven heeft ook Nedap de onvermijdelijke gevolgen ondervonden van de COVID-19-pandemie afgelopen jaar. De effecten en het tempo waarin die zich manifesteerden verschilden per marktgroep. Hoewel Healthcare en Livestock Management groei hebben weten te realiseren, hadden sommige marktgroepen te maken met een afname van de omzet. De totale omzet van Nedap kwam per saldo in 2020 1% lager uit dan vorig jaar. Recurring revenue is in het verslagjaar gegroeid met 14% en inmiddels zijn de opbrengsten uit softwarediensten goed voor 27% van de omzet.

Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn wij trots op hoe de Nedap-medewerkers een groot gevoel van verantwoordelijkheid hebben laten zien richting onze klanten, collega’s en organisatie. Dit verantwoordelijkheidsgevoel, gecombineerd met eigen initiatief, daadkracht en vasthoudendheid, hebben ertoe geleid dat wij snel konden reageren en inspelen op de uitzonderlijke en sterk veranderende omstandigheden gedurende het afgelopen jaar.

Inzet op veilig werken en continuïteit

Toen begin maart werd besloten om zoveel mogelijk thuis te werken, was de organisatie in staat om binnen zeer korte tijd thuiswerkplekken en benodigde systemen in te richten zodat iedereen door kon blijven werken. Daar waar op locatie moest worden gewerkt, zijn direct passende maatregelen getroffen om veilig te kunnen blijven werken. Gelukkig is het aantal COVID- 19-besmettingen bij Nedap-collega’s wereldwijd beperkt gebleven. Ook is er aandacht en energie gestoken in het ondersteunen van onze klanten in deze uitdagende omstandigheden. In nauwe samenwerking met onze productie- en logistieke partners is het ons gelukt om vrijwel alle klantorders tijdig af te leveren en is de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze softwarediensten op onverminderd hoog niveau gebleven. Met ons vermogen om ook in deze tijden te kunnen blijven investeren in onze medewerkers en in onze samenwerking met klanten en business partners, hebben wij ons weten te onderscheiden.

“Trots op hoe de Nedap-medewerkers een groot gevoel van verantwoordelijkheid hebben laten zien.”

Solide financieel fundament en gebalanceerd portfolio

In het voorjaar van 2020 was er veel onduidelijkheid omtrent het verloop van de COVID-19-crisis. Daarom werd besloten om de financiële reserves verder te versterken door de eerder aangekondigde dividenduitkering in te trekken. Toen de totale impact op onze omzet- en winstontwikkeling uiteindelijk beperkt bleek te zijn, is besloten om in november alsnog een interim-dividend uit te keren. Ons solide financiële fundament, gecombineerd met ons gebalanceerd portfolio aan proposities voor verschillende markten en het tijdig nemen van mitigerende maatregelen, hebben ervoor gezorgd dat wij de wereldwijde COVID-19-crisis tot nu toe goed doorstaan hebben en dat wij onze strategische koers onverminderd kunnen vasthouden. Zo hebben wij ook in dit bijzondere jaar, afgestemd op de economische realiteit, met succes kunnen verder bouwen aan het verbeteren van onze proposities en versterken van marktposities.

Aansprekende commerciële resultaten

Dit heeft in de verschillende markten tot aansprekende commerciële resultaten geleid. Zo heeft de marktgroep Retail op de valreep van 2020 nog een aantal belangrijke nieuwe klanten voor !D Cloud weten binnen te halen, zowel in Europa als in Noord-Amerika. Het bewijs van de kracht van onze oplossing voor voorraadbeheer en een mooi slot van een bijzonder uitdagend jaar voor deze marktgroep. De keuze voor AEOS door Philips, voor al haar locaties wereldwijd, was een belangrijk commercieel succes voor de marktgroep Security Management. Bovendien hebben in het Midden- Oosten opnieuw een aantal vooraanstaande bedrijven en organisaties AEOS geselecteerd als hun standaard toegangsverleningsysteem: een belangrijkste stap in het opbouwen van een leidende positie in deze regio.

Light Controls is erin geslaagd om het aantal lichtpunten dat nu dagelijks met Luxon wordt beheerd, hard te laten groeien. In de zorgsector hebben een aantal van de grootste GGZ-instellingen definitief de keuze voor Nedap-software gemaakt en daarmee aangegeven met Nedap de toekomst in te gaan.

Ook Identification Systems heeft goede vooruitgang geboekt, door met leidende fabrikanten van toegangsverleningssystemen samenwerkingsverbanden op te bouwen, om in meer projecten onze langeafstandslezers te verkopen. Intensieve reclamecampagnes in kranten en op de radio hebben geresulteerd in veel interesse in de oplossing van Staffing Solutions, voor de efficiënte inzet van vast en flexibel personeel, bijvoorbeeld bij e-commerce distributiecentra en GGD-vestigingen.

Tenslotte heeft de marktgroep Livestock Management in 2020 zowel in de melkveehouderij als de varkenshouderij haar leidende positie weten uit te bouwen. Met name in de varkenssector in China hebben wij alle zeilen moeten bijzetten om te kunnen voldoen aan de sterk groeiende vraag naar Nedap-oplossingen, nu daar de uitbraak van varkenspest sterk is teruggedrongen.

Interne communicatie essentieel

Grote impact van COVID-19 op ons als collega’s is het gemis van echt, persoonlijk contact. Dat werd vrij snel duidelijk toen in maart iedereen vanuit huis moest gaan werken vanwege de eerste lockdown. Gedurende het jaar is de goede onderlinge communicatie binnen Nedap essentieel gebleken. Middels Zoom-meetings waarbij alle Nedap-medewerkers aanwezig waren, werden signalen over lokale marktontwikkelingen snel opgepikt en werden kennis en wereldwijd opgedane ervaringen breed gedeeld. Met weekberichten vanuit de directie werd de organisatie op de hoogte gehouden van de laatste bedrijfsontwikkelingen en plannen, zodat iedereen wist wat er van hem of haar werd verwacht. Door dit alles zijn we, ook als wereldwijde organisatie, dichter naar elkaar toegegroeid. Gezien de positieve ervaringen met deze communicatievormen zullen wij hiermee doorgaan, ook na COVID-19.

“Met strategic stories gebruiken we de kracht van het verhaal. Een goed verhaal inspireert, geeft richting en is deelbaar.”

Vervolg ontwikkeling nieuw strategisch plan

In het afgelopen jaar is ook hard gewerkt aan de opvolger van het in 2016 geïntroduceerde vijfjarenplan Changing Gears. Bouwend op ervaringen met Changing Gears en nieuwe inzichten, hebben we een eigen aanpak voor strategieontwikkeling ontwikkeld. We zijn gaan werken met strategic stories voor alle marktgroepen, excellence workstreams (themagerichte Nedap-brede verbeterprogramma’s) en met strategic roadmaps: concrete implementatieplannen voor de komende jaren. Met strategic stories

wordt gebruik gemaakt van de kracht van het verhaal. Een goed verhaal inspireert, geeft richting en is eenvoudig deelbaar. Tegelijkertijd kan een verhaal mee-evolueren als de omstandigheden wijzigen. Door het slim inzetten van nieuwe manieren om op afstand samen te werken, is het ons ondanks de

uitdagende omstandigheden gelukt om eind 2020 de eerste versies van alle strategic stories en roadmaps op te leveren en binnen Nedap te delen. In maart van 2021 wordt het nieuwe strategische plan extern gecommuniceerd.

Bij het ontwikkelen van de strategic stories en roadmaps is een brede groep Nedap-medewerkers betrokken geweest. Dit heeft niet alleen geresulteerd in kwalitatief hoogwaardige strategische plannen. De gekozen aanpak heeft ook veel energie en enthousiasme binnen het bedrijf losgemaakt. Er is veel draagvlak voor en betrokkenheid bij de strategische koers van Nedap opgebouwd, wat cruciaal is voor een succesvolle implementatie ervan. Tenslotte hebben we een belangrijke start gemaakt met het herformuleren en concretiseren van ons Corporate Social Responsibility beleid als integraal onderdeel van het nieuwe strategische plan, in lijn met ons langetermijnperspectief. In 2021 zullen wij onze duurzaamheidsplannen verder vorm geven en implementeren, mede aan de hand van voortdurende dialoog met onze stakeholders.

Vooruitblik

Het afgelopen jaar heeft uitgewezen dat we met onze strategische uitgangspunten uitzonderlijke omstandigheden goed weten te doorstaan en ruimte behouden te blijven investeren in proposities en de organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat in het afgelopen jaar onze concurrentiekracht verder is toegenomen en dat Nedap goed is gepositioneerd om te profiteren van de nieuwe groeikansen die vroeg of laat in de verschillende markten zullen ontstaan. Op basis van onze laatste marktinzichten en strategische plannen zien wij de toekomst van onze organisatie dan ook met vertrouwen tegemoet. Toch zullen ook in 2021 de bedrijfsontwikkelingen in belangrijke mate worden bepaald door het verloop van de COVID-19-pandemie. De duur en de mate van de impact ervan zijn moeilijk te voorspellen.

De wereldwijd aanhoudende onzekerheid levert meerdere uitdagingen op. Voor de supply chain betekent dit dat er mogelijke verstoringen in de toelevering van componenten het komende jaar effect kunnen hebben op de leverbetrouwbaarheid richting onze klanten en de kostprijs van onze producten. De onzekerheid geldt ook voor de markten waarin we opereren. Er is dan ook op dit moment geen betrouwbare schatting te maken over de omzetontwikkeling in het komende boekjaar.

Ruben Wegman, CEO
18 februari 2021

© 2021 Nedap N.V. All rights reserved

Dit online jaarverslag betreft een niet-officiële kopie van ons oorspronkelijke en officiële jaarverslag over 2020. De onafhankelijke accountant (PwC) heeft niet vastgesteld dat deze kopie identiek is aan de officiële versie en is daartoe ook niet verplicht. Derhalve heeft de controleverklaring geen betrekking op deze online kopie, maar enkel op de officiële versie. In geval van tegenstrijdigheden in de interpretatie, prevaleert het officiële jaarverslag. Aan deze online versie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het officiële jaarverslag kan hier gedownload worden.

nedap-logo-wit-liggend
arrow-up-small-white