Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
201123 Martin Hogeboom N060

5. Verslag raad van commissarissen

Inhoudsopgave arrow-up-supersmall-orange
5.1 Verslag raad van commissarissen
5.2 Remuneratieverslag 2020

5.1 Verslag raad van commissarissen

Hierbij bieden wij u het verslag aan van de raad van commissarissen (de Raad) over het verslagjaar 2020. De wereldwijde COVID-19-pandemie heeft gedurende het jaar een grote invloed gehad op de omzetontwikkeling bij Nedap. Zo werd na de goede start van het jaar de omzet in het tweede kwartaal geraakt door de gevolgen van de COVID-19-crisis. Omzetherstel in de tweede helft van 2020 zorgde ervoor dat de omzet voor het gehele verslagjaar vrijwel op hetzelfde niveau als in 2019 is uitgekomen.

Het bijzondere verloop van het afgelopen jaar heeft het belang van een solide financieel fundament en een gebalanceerde propositieportfolio onderstreept. Dit heeft er mede toe geleid dat, ondanks de soms zeer volatiele ontwikkelingen in de verschillende markten, toch een robuust financieel resultaat is gerealiseerd. Bovendien stelde het Nedap in staat om bij onverwachte ontwikkelingen op de korte termijn, de strategische koers voor de lange termijn aan te houden. Dit bood ruimte om, rekening houdend met de economische realiteit, verder te investeren in de slagkracht van de organisatie en het onderscheidend vermogen van de proposities. De organisatie heeft bewezen dat zij in staat is om snel effectieve keuzes te maken en noodzakelijke organisatorische wijzigingen door te voeren: een belangrijke voorwaarde om met volatiele marktomstandigheden om te gaan. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat Nedap goed is gepositioneerd om te profiteren van groeikansen die zullen ontstaan wanneer de COVID-19-crisis achter ons ligt.

Lees het volledige verslag van de raad van commissarissen in PDF.

201123 Martin Hogeboom N189 B

5.2 Remuneratieverslag 2020

Hierbij treft u het remuneratieverslag voor de leden van de statutaire directie en de raad van commissarissen voor het verslagjaar 2020. Het remuneratieverslag bevat het bepaalde zoals gesteld in artikel 2:135b Burgerlijk Wetboek en het remuneratierapport van de Corporate Governance Code. Het remuneratieverslag verschaft informatie over het gevoerde remuneratiebeleid gedurende het verslagjaar 2020 met als doel transparantie voor alle stakeholders. De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) heeft op 25 juni 2020 ingestemd met het voorstel om het vigerende remuneratiebeleid voor de directie te verlengen met een jaar.

Het doel van het remuneratiebeleid directie is om gekwalificeerde en ervaren statutaire directieleden aan te nemen, te motiveren en te behouden. Het remuneratiebeleid directie focust op de duurzaamheid van de onderneming en is gericht is op lange termijn waardecreatie, met een beloning die gericht is op de voortdurende ontwikkeling van de medewerkers en van de organisatie zodat de producten en technologieën van Nedap succesvol zijn en blijven in de verschillende markten waar Nedap actief is.

Het nieuwe remuneratiebeleid zal, begeleid met een positief advies van de ondernemingsraad, ter vaststelling worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering in 2021.

Verantwoording uitvoering Remuneratiebeleid over 2020

Tijdens de AvA van 25 juni 2020 is met meerderheid van stemmen ingestemd met het remuneratieverslag 2019.

Dit remuneratieverslag 2020 zal ter adviserende stemming aan de AvA van 2021 worden voorgelegd. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het remuneratiebeleid in het verslagjaar 2020. De raad van commissarissen zal rekening houden met deze uitgebrachte adviserende stem en zal hierover in het remuneratieverslag van 2021 een mededeling doen.

Overzicht van de remuneratie

Een overzicht van de remuneratie voor de huidige en gewezen statutaire directieleden zoals deze in de jaarrekening is opgenomen, alsmede de overwegingen voor het vaststellen van het variabele deel van het jaarinkomen van de statutaire directie over 2020 leest u in de PDF.

© 2021 Nedap N.V. All rights reserved

Dit online jaarverslag betreft een niet-officiële kopie van ons oorspronkelijke en officiële jaarverslag over 2020. De onafhankelijke accountant (PwC) heeft niet vastgesteld dat deze kopie identiek is aan de officiële versie en is daartoe ook niet verplicht. Derhalve heeft de controleverklaring geen betrekking op deze online kopie, maar enkel op de officiële versie. In geval van tegenstrijdigheden in de interpretatie, prevaleert het officiële jaarverslag. Aan deze online versie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het officiële jaarverslag kan hier gedownload worden.

nedap-logo-wit-liggend
arrow-up-small-white