Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
1 Over Nedap

1. Over Nedap

Inhoudsopgave arrow-up-supersmall-orange
1.1 The Nedap Story
1.2 Feiten & Cijfers
1.3 Strategische uitgangspunten
1.4 De organisatie
1.5 Vijf jaar Nedap
1.6 Het aandeel Nedap
1.7 Medewerkerparticipatie
1.8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

1.1 The Nedap Story

Nedap is een high-tech bedrijf dat hoogwaardige, innovatieve hard- en softwareproducten creëert. We zijn gepassioneerd door technologie en hoe het mensen kan helpen om prettiger en succesvoller te worden in hun professionele leven. De technologie die wij creëren, noemen wij: Technology for Life. Dat is ons doel en drijft ons in alles wat we doen.

Om technologie zo te ontwikkelen dat het een tastbare impact heeft op het professionele leven van mensen, is een mensgerichte aanpak nodig. Daarom stellen we hen altijd centraal: first people, then technology. Pas als we hun behoeften en wensen begrijpen, beginnen we met het ontwerpen van Technology for Life.

We streven naar marktleiderschap in de markten waarin we actief zijn. Om dit te bereiken hanteren we een langetermijnperspectief. Dat is essentieel voor ons doel om de continuïteit van de organisatie te borgen. Marktaandeel zien wij als een indicator van het succes van ons waardecreatieproces en van onze relevantie in het professionele leven van mensen. De zin van ons werk ligt in het creëren van echte waarde voor zowel onze klanten, als voor onszelf.

De mensen, onze cultuur en ons perspectief op leiderschap vormen ons onderscheidend vermogen. Een hoge toegevoegde waarde per medewerker is de indicator voor de mate waarin we slagen om kennis van markten en technologie te vertalen naar waardevolle oplossingen met echte marktimpact. Het stelt ons in staat om continu te investeren in onze medewerkers en de organisatie en zo onze concurrentiekracht te kunnen blijven vergroten.

1.2 Feiten & Cijfers

Onze belangrijkste feiten en cijfers in een overzicht.

Teambuilding weekend China Nedap Retail en Livestock recht

1.3 Strategische uitgangspunten


Langetermijnperspectief (‘urgent patience’)

Nedap kent een Create & Scale-bedrijfsmodel. Wij ontwikkelen toonaangevende proposities om daarmee leidende marktposities op te bouwen. Dit is niet eenvoudig. Het kost veel inspanning, overtuiging en vasthoudendheid en het duurt vaak vele jaren om dit succesvol te doen. Het vergt een langetermijnperspectief. Om ons dit langetermijnperspectief te kunnen veroorloven, zijn een solide financieel fundament en een gebalanceerd propositieportfolio belangrijke voorwaarden. Wij zijn ervan overtuigd dat deze manier van werken uiteindelijk de meeste waarde oplevert voor onze klanten en daarmee ook voor het bedrijf. Voor een organisatie is werken met dit langetermijnperspectief alleen mogelijk als er ook op korte termijn concrete resultaten worden geboekt. Die manier van werken noemen wij ‘urgent patience’: ieder dag vol energie en focus aan de slag gaan, met altijd het geduld en doorzettingsvermogen dat noodzakelijk is om uiteindelijk marktleider te worden.


Onze mensen bepalen het succes

Een ander strategisch uitgangspunt is het belang van goede mensen. Want het zijn immers hun expertise, ervaring, competenties en kennis van de markt die de basis vormen van onze proposities. De toegevoegde waarde per medewerker is een belangrijke indicatie voor de mate van ons succes in het vertalen van ideeën en inzichten over markt en technologie, naar toonaangevende proposities om daarmee leidende marktposities op te bouwen. Een hoge toegevoegde waarde per medewerker stelt ons in staat voortdurend te investeren in het verder ontwikkelen van mensen en het aantrekken van toptalent. Om toptalent aan boord te krijgen en te houden, is een inspirerende werkomgeving, waar ondernemerschap en werkplezier worden gestimuleerd, essentieel.

Waardecreatiemodel

Ons waardecreatiemodel is een schematische weergave van hoe ons proces van waardecreatie verloopt. We maken onderscheid tussen verschillende kapitalen (input en output) om aan te geven hoe zij zich tot elkaar verhouden en welke effecten zij hebben op de organisatie.

Waardecreatiemodel

1.4 De organisatie

Naast de gebruikelijke ondersteunende afdelingen, heeft Nedap een management board, marktgroepen en excellence workstreams.

Management board

De management board werd in 2020 gevormd door Ruben Wegman (CEO), Daniëlle van der Sluijs (CFO) en twee marktgroepleiders, Rob Schuurman en Fokko van der Zee. Door persoonlijke omstandigheden is marktgroepleider Guus Droppers uit de management board getreden. De management board zal in de beschreven samenstelling verder gaan.

Marktgroepen

Nedap is georganiseerd in verschillende marktgroepen:

 • Healthcare
 • Retail
 • Identification Systems
 • Security Management
 • Light Controls
 • Staffing Solutions
 • Livestock Management
Excellence workstreams

Daarnaast zijn wij het afgelopen jaar van start gegaan met excellence workstreams, Nedap-brede verbeteringsprogramma’s gericht op specifieke thema’s:

 • Commercial excellence
 • Create excellence
 • Customer excellence
 • Financial excellence
 • People excellence
 • Corporate Social Responsibility excellence

1.5 Vijf jaar Nedap

Inzicht in de cijfermatige ontwikkelingen over de afgelopen vijf jaar.

Man vrouw laptop werken

1.6 Het aandeel Nedap


Notering Euronext Amsterdam

Nedap is genoteerd aan Euronext Amsterdam sinds 1947, waar de aandelen worden verhandeld onder het symbool NEDAP en met ISIN code NL0000371243. Nedap is opgenomen in de small cap index. Alle uitgegeven aandelen van Nedap zijn gewone aandelen met een nominale waarde van € 0,10. Op 31 december 2020 stonden in totaal 6.468.343 gewone aandelen uit.


Substantiële deelnemingen

In het kader van de meldingen inzake zeggenschaps- en kapitaalbelang dienen belangen van 3% of meer in het geplaatste kapitaal te worden gemeld aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In onderstaande tabel zijn de meldingen bij AFM tot en met medio februari 2021 opgenomen.


Dividendbeleid

Het dividendbeleid van Nedap vloeit voort uit de strategie en het langetermijnbeleid. Hierin wordt zorgvuldig afgewogen welk deel van de winst nodig wordt geacht voor investeringen in rendabele groei en de gewenste financieringsstructuur. Het resterende bedrag wordt in zijn geheel uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Liquidity provider

Kepler Cheuvreux treedt sinds 1 maart 2020 op als liquidity provider voor de onderneming.

Financiële kalender

Trading update Q1
6 april 2021

Algemene vergadering van Aandeelhouders
8 april 2021

Notering ex-dividend
12 april 2021

Record date
13 april 2021

Betaalbaarstelling dividend
19 april 2021

Publicatie halfjaarcijfers
22 juli 2021

Trading update Q3
19 oktober 2021


Investor Relations

Nedap hecht belang aan een goede dialoog met haar aandeelhouders om inzicht te verschaffen in de organisatie en in de markten waarin we opereren. Met aandeelhouders en geïnteresseerde institutionele beleggers, zowel in Nederland als daarbuiten, onderhouden we contact via conferenties, roadshows en een-op-een-contacten. In maart 2021 is een Capital Markets Day gepland. Op deze dag zal het nieuwe strategische plan worden gepresenteerd. Alle publicaties, presentaties en bijeenkomsten worden gedaan met inachtneming van de geldende regels en richtlijnen van de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten. Het gelijk en gelijktijdig informeren van alle belanghebbenden staat hierbij voorop. Daniëlle van der Sluijs (CFO) is het aanspreekpunt voor Investor Relations bij Nedap.

Voorkoming misbruik van voorwetenschap

Als beursgenoteerde vennootschap heeft Nedap een Gedragscode Voorwetenschap waarin het beleid is opgenomen ter voorkoming van misbruik van voorwetenschap. Deze Gedragscode is van toepassing op alle medewerkers, directie, commissarissen en externen waar relevant. Lees hier de volledige Gedragscode Voorwetenschap. De voorwetenschap compliance officer ziet toe op naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van misbruik van voorwetenschap.

201123 Martin Hogeboom N046 copy

1.7 Medewerkerparticipatie

Medewerkerparticipatieplan

Sinds de oprichting van de Stichting Medewerkerparticipatie Nedap in 2010 kunnen medewerkers van Nedap certificaten van aandelen in de onderneming verwerven. Zij kunnen jaarlijks besluiten om hun winstuitkering geheel of gedeeltelijk aan te wenden voor het kopen van certificaten van Nedap-aandelen. Hiermee beoogt Nedap de belangen van medewerkers en aandeelhouders op één lijn te brengen en zo het gemeenschappelijk belang van de ontwikkeling van Nedap te bevorderen.

Medewerkers kunnen deze certificaten met een aankoopkorting van 10% aanschaffen. Na aankoop zijn de certificaten gedurende vier jaar geblokkeerd. Na deze vier jaar wordt, onder bepaalde voorwaarden, per vier certificaten een bonuscertificaat toegewezen. Het dividend per aandeel komt direct volledig toe aan de certificaathouder. De mogelijkheid om aandeelhouder te worden past bij het ondernemerschap dat wij van medewerkers verwachten.

In 2020 heeft 64% van de medewerkers meegedaan aan het participatieplan. Voor de financiële en verdere technische details verwijzen wij graag naar noot 16 en de overige informatie in de jaarrekening.

Sandra Kuster

“Het mogen participeren in Nedap, versterkt mijn gevoel dat Nedap ‘ons’ bedrijf is.”

- Sandra Kuster, Legal

Gerdo ten Barge

“Een groot deel van de medewerkers is inmiddels aandeelhouder geworden van Nedap, daar spreekt vertrouwen uit.”

- Gerdo ten Barge, Light Controls

Steffie Broere
Nedap Additioneel Participatie Plan (NAPP)

Nedap kent het Nedap Additioneel Participatie Plan (NAPP). Het NAPP voorziet erin medewerkers extra mee te laten delen in de winst. Het treedt in werking als de EBIT exclusief eenmalige posten met meer dan 5% per jaar groeit ten opzichte van een vooraf vastgesteld ijkpunt. Van het deel boven deze groei komt 40% aan de medewerkers toe. Deze winstdeling wordt vervolgens uitgekeerd in de vorm van certificaten van aandelen. Ook voor deze certificaten geldt een blokkeringsperiode van 4 jaar. Startpunt voor het NAPP in de periode 2017 tot en met 2021 is de EBIT van 2016 exclusief eenmalige posten van € 12,2 miljoen. Jaarlijks zal de drempelwaarde met 5% groeien waarbij deze wordt aangepast voor het verwachte positieve effect op de EBIT door de herinrichting van de supply chain in 2017 en 2018. Dit resulteert in drempelwaarden van € 14,8 miljoen (2017), 17,5 miljoen (2018), 18,4 miljoen (2019), 19,3 miljoen (2020) en 20,3 miljoen (2021). Het NAPP heeft in het verslagjaar niet tot uitkering geleid, omdat de drempelwaarde voor 2020 niet is gerealiseerd.


“Samen maken wij het succes van Nedap. Ik vind het NAPP een ontzettend mooie kans om als medewerker mee te delen in het succes!”

- Steffie Broere, Retail

CAO

Nedap heeft in het verslagjaar een eenjarige cao met de vakorganisaties afgesloten, met 1 april 2020 als ingangsdatum. Hierin is een salarisverhoging van 1,5% overeengekomen.

Medezeggenschap

De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol binnen Nedap. Als vertegenwoordigers van de medewerkers zoeken de leden van de ondernemingsraad actief het contact met collega’s. Zij adresseren bij de directie onderwerpen die binnen de organisatie spelen. Bij organisatiewijzigingen of strategische keuzes wordt de ondernemingsraad altijd in een vroeg stadium geïnformeerd. De directie en raad van commissarissen zijn de ondernemingsraadsleden erkentelijk voor hun constructieve en waardevolle bijdrage.

4 copy

1.8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nedap is een high-tech bedrijf dat hoogwaardige, innovatieve hard- en softwareproducten creëert. We zijn gepassioneerd door technologie en hoe het mensen kan helpen om prettiger te werken en succesvoller te worden in hun professionele leven. Als organisatie willen we het verschil maken voor onze klanten. Oog hebben voor het ontwikkelen van kwalitatieve, veilige en duurzame producten, diensten en systemen hoort daarbij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is dan ook een integraal onderdeel van onze missie bij het creëren van Technology for Life.

Materiële kernthema’s

De materiële kernthema’s die wij hebben op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn:

1. De ontwikkeling en ontplooiing van mensen.

2. Aandacht voor het milieu en de leefomgeving.

3. Ketenverantwoordelijkheid.


Lees meer over onze materiële kernthema’s in bijgevoegde PDF.

Besluit bekendmaking niet-financiële informatie

De directie is van mening dat zij geen voorname risico’s loopt op het gebied van milieu, mensenrechten en omkoping. Gezien de aard van de organisatie zijn de milieurisico’s beperkt. Nedap bespreekt deze risico’s op regelmatige basis met haar toeleveranciers, veelal partijen waar Nedap haar producten laat fabriceren, waarbij specifiek voor elke afzonderlijke toeleverancier relevante milieuaspecten worden behandeld. Het beleid dat zij voert op het gebied van mensenrechten mitigeert het risico dat Nedap direct of indirect een negatieve impact zou kunnen hebben op de vele gemeenschappen waarin zij actief is. Naast de impact die schending van de mensenrechten heeft op de persoonlijke levenssfeer van een individu zou zij hierdoor een onaantrekkelijke partij kunnen worden om mee samen te werken voor klanten, leveranciers of (potentiële) medewerkers. Nedap heeft, gezien haar risicoprofiel, geen generieke indicatoren op dit onderdeel. Wat omkoping betreft kennen we een zerotolerancebeleid. Eén van de controlemaatregelen is dat bij alle materiële transacties meer dan één persoon betrokken is. Indien het vermoeden van omkoping ontstaat, wordt op basis van individuele constateringen actie genomen. In het verslagjaar zijn bij Nedap geen meldingen van omkoping gedaan.

MVO-strategie 2021

In 2020 zijn de eerste stappen gezet in het herdefiniëren van onze ambities en doelstellingen op het gebied van MVO. Daarbij hebben we een stappenplan opgesteld voor het herformuleren van onze MVO-strategie in de eerste helft van 2021. Ook op het gebied van MVO gaat strategic storytelling een belangrijke rol spelen.

© 2021 Nedap N.V. All rights reserved

Dit online jaarverslag betreft een niet-officiële kopie van ons oorspronkelijke en officiële jaarverslag over 2020. De onafhankelijke accountant (PwC) heeft niet vastgesteld dat deze kopie identiek is aan de officiële versie en is daartoe ook niet verplicht. Derhalve heeft de controleverklaring geen betrekking op deze online kopie, maar enkel op de officiële versie. In geval van tegenstrijdigheden in de interpretatie, prevaleert het officiële jaarverslag. Aan deze online versie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het officiële jaarverslag kan hier gedownload worden.

nedap-logo-wit-liggend
arrow-up-small-white