Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
2 Ontwikkelingen

2. Ontwikkelingen 2020

Inhoudsopgave arrow-up-supersmall-orange
2.1 Inleiding
2.2 Strategie
2.3 Financiële gang van zaken
2.4 Mensen, cultuur en leiderschap
2.5 Vooruitzichten

2.1 Inleiding

Het effect van de crisis op onze resultaten is tot nu toe beperkt gebleven. In 2020 is een omzet gerealiseerd van 189,9 miljoen (-1% ten opzichte van 2019) en een EBIT van € 17,1 miljoen (9% van de omzet). De recurring revenue is gestegen met 14%, mede gedreven door de omzetgroei van de marktgroep Healthcare. Ook de marktgroep Livestock Management heeft een omzetgroei laten zien. De omzetgroei bij Livestock Management en Healthcare kon de daling bij de marktgroepen Identification Systems, Light Controls, Retail, Security Management en Staffing Solutions bijna geheel compenseren. De omzet van deze marktgroepen liet een daling zien, voornamelijk veroorzaakt door de effecten van de lockdownmaatregelen als gevolg van COVID-19.

De bijzondere omstandigheden gedurende het jaar hebben extra aandacht gevergd van de directie. Bij de aansturing lag de focus op drie prioriteiten:

1. het welzijn en de gezondheid van de medewerkers;

2. de continuïteit van leveringen aan onze klanten; en

3. het zorgdragen voor continuïteit van de onderneming vanuit financieel perspectief.

Ondanks de uitdagingen die de COVID-19-crisis met zich mee brengt, zijn er belangrijke stappen gezet in het gemeenschappelijk organiseren van ondersteunende activiteiten. Dit was een belangrijk doel van het in 2006 geïntroduceerde vijfjarenplan Changing Gears. Zo is het commercial excellence programma verder uitgerold en is binnen het financial excellence programma het samenvoegen van de financiële administraties van de marktgroepen in één Nedap-brede administratie gerealiseerd. Binnen het customer excellence programma is er een uniform sales & operations planningsproces opgezet voor een efficiënte en meer optimale operatie en voorraadbeschikbaarheid. Ook is afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van ons nieuw strategisch plan en aan de voortdurende ontwikkeling van de basis voor ons onderscheidend vermogen: de kwaliteit van onze mensen, onze cultuur en ons perspectief op leiderschap.

3

2.2 Strategie

Voortgang Changing Gears in 2020

Om de ontwikkeling van de organisatie te versnellen, presenteerden we in 20161 het vijfjarenplan Changing Gears, dat bestaat uit drie onderdelen: Capturing Growth, Enabling Growth en Sustaining Growth. Dit plan had tot doel om onze mensen nog meer de mogelijkheden te geven en aan te sporen te doen waar zij écht goed in zijn en daarmee het verschil te maken.

Een belangrijke stap in het Changing Gears programmma was de uitbesteding van vrijwel alle productie- en logistieke activiteiten in 2018. In het boekjaar konden wij profiteren van de robuustheid van de heringerichte supply chain en waren wij in staat om, ondanks de volatiele omstandigheden, klantenorders tijdig uit te leveren, in nauwe samenwerking met onze productie- en logistieke partners.

Een belangrijk doel van Changing Gears is het meer gemeenschappelijk organiseren van de ondersteunende activiteiten als administratie, IT-beheer, inkoop, compliance en HRM. Dit verschaft marktgroepen de ruimte om zich volledig te kunnen richten op de ontwikkeling en het vermarkten van hun proposities. Op basis van de ervaringen op dit gebied afgelopen jaar, zijn wij van start gegaan met excellence workstreams. Dit zijn Nedap-brede verbeteringsprogramma’s gericht op specifieke thema’s met op ieder thema een eigen team van mensen. Deze manier van werken zorgt voor bundeling van kennis en ervaring en versterking van de daadkracht. Inmiddels zijn er concrete resultaten geboekt.

Resultaten excellence workstreams

In het kader van financial excellence is belangrijke vooruitgang geboekt met het standaardiseren en stroomlijnen van financiële processen van de marktgroepen. Een mijlpaal daarbij was de introductie van één standaard financieel systeem, waar inmiddels alle marktgroepen naartoe zijn gemigreerd. Het reduceren van het aantal verschillende systemen vermindert de complexiteit en is een belangrijke voorwaarde om vervolgplannen op het gebied van automatiseren van processen voortvarend uit te voeren. Ten aanzien van forecast- en bestelprocessen heeft de workstream customer excellence goede progressie geboekt. Met de invoering van standaardprocessen en rapportages bij alle marktgroepen is het gelukt om, ondanks de soms sterk fluctuerende vraag per individueel product, voorraden verder af te bouwen. Met commercial excellence zijn flinke stappen gemaakt in het versterken van de commerciële slagkracht van marktgroepen. Zo zijn nieuwe rekruteringsprocessen en inwerk- en trainingsprogramma’s ingevoerd om de kennis en kunde van de commerciële teams bij marktgroepen te vergroten. Met de introductie van client journeys, ondersteund door software, is het inzicht in de commerciële processtappen sterk toegenomen en zijn de eerste concrete acties ondernomen om marketingen salescapaciteit effectiever in te zetten.

Dat deze ingrijpende en omvangrijke projecten, ondanks de bijzondere en uitdagende omstandigheden succesvol zijn geïmplementeerd, is voor ons het bewijs van de enorme gedrevenheid en betrokkenheid van alle Nedap-medewerkers om gezamenlijk verder te bouwen aan de ontwikkeling van Nedap.

Financiële doelstellingen

1. Een hoge en groeiende toegevoegde waarde per fte.

In 2020 bedroeg de toegevoegde waarde per fte € 169.000, een daling van 2% ten opzichte van 2019.

2. Autonome groei van de omzet, waarbij de recurring revenue sneller groeit dan de totale omzet.

In 2020 daalde de totale omzet met 1% ten opzichte van 2019, de recurring revenue is gegroeid met 14%.

3. Een stijgende EBIT-marge, exclusief eenmalige posten, van tenminste 10%.

In 2020 kwam de EBIT-marge uit op 9,0% (in 2019 9,1%).

4. Het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROIC) groeit harder dan de winstgevendheid.

De ROIC bedroeg in 2020 28%, een stijging ten opzichte van 2019 (25%).

5. Een solvabiliteit van minimaal 45% en een nettoschuld/EBITDA van maximaal 1,5. Omwille van strategische redenen kan hiervan tijdelijk worden afgeweken.

De solvabiliteit bedroeg in 2020 62% (in 2019 61%), de nettoschuld/ EBITDA bedroeg -0,4 (in 2019 -0,2). In verband met de uitdagende en volatiele omstandigheden gedurende de COVID-19-crisis is toegang tot voldoende liquide middelen essentieel.

6. Aan aandeelhouders wordt de winst uitgekeerd, die resteert na aftrek van het bedrag dat nodig wordt geacht voor investeringen in rendabele groei en de gewenste financiële structuur. Gezien de toegenomen kapitaalefficiëntie en schaalbaarheid van de organisatie, verwachten wij ook voor de komende jaren hoge pay-out ratio’s. Rekening houdend met de onzekerheid over de duur en de gevolgen van de COVID-19-crisis, is recent voor een meer prudente benadering van dividenduitkering gekozen.

Na het intrekken van het oorspronkelijke dividendvoorstel over 2019, resulterend in een pay-out ratio van 0% in 2019, bedraagt voor 2020 de pay-out ratio 211% van de winst.

Central image Cow Positioning 2 e1502892177305 1280x959
Nieuw strategisch plan

Changing Gears heeft een looptijd tot en met het jaar 2020 gehad. Met behulp van de opgedane ervaringen en inzichten is eind 2019 gestart met de procesontwikkeling van een nieuw strategisch plan. In het verslagjaar is verder gewerkt aan het vorm geven van dit plan, waarbij we onverminderd inzetten op het realiseren van het versneld ontwikkelen van de organisatie, door commerciële activiteiten te intensiveren, de onderlinge samenwerking te verbeteren en door nieuwe groeikansen te creëren.

In het nieuwe strategische plan gebruiken we de kracht van het verhaal. Goede verhalen zijn inspirerend en richtinggevend. Ze kunnen makkelijk worden doorverteld. Maar misschien nog belangrijker: verhalen evolueren zodat ze relevant blijven, ook als omstandigheden wijzigen. The Nedap Story, waarin onze strategische uitgangspunten staan beschreven, is het fundament voor de strategic stories van de marktgroepen en zijn essentiële bouwstenen bij het ontwikkelingsproces. Strategic stories beschrijven een markt, duiden de belangrijkste trends in de aankomende jaren en benoemen wat nodig is om een leidende positie in die markt te verwerven. Daarnaast bieden strategic stories genoeg ruimte aan Nedap’ers om zelf vorm te geven aan het verwezenlijken van strategische doelstellingen door hun talenten en ervaringen optimaal aan te wenden. Iedere strategic story wordt vertaald naar een ambitie met strategische doelstellingen. Via een roadmap worden de belangrijkste plannen en mijlpalen voor de komende drie jaar concreet gemaakt.

2.3 Financiële gang van zaken

In onderstaande tabel zijn de kerncijfers van het verslagjaar en het daaraan voorafgaande jaar weergegeven.

Tabel Kerncijfers 01
Barbara Trienen IMG 5410 Nedap jaarverslag2019 0016 01092020

2.4 Mensen, cultuur en leiderschap

De kwaliteit van onze mensen, onze cultuur en ons perspectief op leiderschap vormen de basis voor ons onderscheidend vermogen. Deze drie kernelementen zijn nauw met elkaar verweven. Het toptalent dat wij zoeken, moet zich aangetrokken voelen tot een organisatie met een open cultuur, waar mensen de ruimte krijgen om initiatief te nemen en te groeien. Dit vergt leiderschap dat op een inspirerende manier richting geeft aan ontwikkelingen en de organisatie. Het is een leiderschapsvorm die erop gericht is mensen in staat te stellen zelfstandig verstandige beslissingen te nemen. Deze manier van leiding geven past bij capabele en gedreven mensen, die gezamenlijk willen werken aan de verdere groei van Nedap.

Het is onze uitdaging om deze drie kernelementen, mensen, cultuur en leiderschap, voortdurend en in goed onderline balans verder te blijven ontwikkelen. De aandachtsgebieden waarop we inzetten zijn:

  • Werving en groei.
  • Vitaliteit, welzijn en inzetbaarheid.
  • Opleiding en ontwikkeling.
  • Diversiteit en inclusiviteit.

Lees meer hierover in de PDF.

Medewerkers 01
5

2.5 Vooruitzichten

Nedap richt zich op het ontwikkelen en leveren van Technology for Life: technologische oplossingen waarmee mensen prettiger en succesvoller kunnen werken. Ook met de huidige economische ontwikkelingen, blijft Nedap investeren in propositieontwikkeling en commerciële slagkracht.

Het afgelopen jaar heeft uitgewezen dat we met onze strategische uitgangspunten uitzonderlijke omstandigheden goed weten te doorstaan en ruimte behouden te blijven investeren in proposities en de organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat in het afgelopen jaar onze concurrentiekracht verder is toegenomen en dat Nedap goed is gepositioneerd om te profiteren van de nieuwe groeikansen die vroeg of laat in de verschillende markten zullen ontstaan. Op basis van onze laatste marktinzichten en strategische plannen zien wij de toekomst van onze organisatie dan ook met vertrouwen tegemoet.

Toch zullen ook in 2021 de bedrijfsontwikkelingen in belangrijke mate worden bepaald door het verloop de COVID-19-pandemie. De duur en de mate van de impact hiervan zijn moeilijk te voorspellen. De wereldwijd aanhoudende onzekerheid levert meerdere uitdagingen op. Voor de supply chain betekent dit dat het komende jaar mogelijke verstoringen in de toelevering van componenten effect kunnen hebben op de leverbetrouwbaarheid richting onze klanten en de kostprijs van onze producten. De onzekerheid geldt ook voor de markten waarin we opereren. Er is dan ook op dit moment geen betrouwbare schatting te maken van de omzetontwikkeling in het komende boekjaar.

© 2021 Nedap N.V. All rights reserved

Dit online jaarverslag betreft een niet-officiële kopie van ons oorspronkelijke en officiële jaarverslag over 2020. De onafhankelijke accountant (PwC) heeft niet vastgesteld dat deze kopie identiek is aan de officiële versie en is daartoe ook niet verplicht. Derhalve heeft de controleverklaring geen betrekking op deze online kopie, maar enkel op de officiële versie. In geval van tegenstrijdigheden in de interpretatie, prevaleert het officiële jaarverslag. Aan deze online versie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het officiële jaarverslag kan hier gedownload worden.

nedap-logo-wit-liggend
arrow-up-small-white