Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
4 Governance

4. Governance

Inhoudsopgave arrow-up-supersmall-orange
4.1 Personalia directie
4.2 Personalia raad van commissarissen
4.3 Risicomanagement
4.4 Belastingen
4.5 Corporate Governance

4.1 Personalia directie

201123 Martin Hogeboom N133 bewerkt
drs. R.M. Wegman

CEO
(1966)

Nationaliteit: Nederlandse
Indiensttreding: 1 juli 1997
Relevante nevenfunctie: lid raad van commissarissen Koninklijke Barenbrug B.V.

201123 Martin Hogeboom N133 bewerkt 1
drs. D. van der Sluijs RC

CFO
(1972)

Nationaliteit: Nederlandse
Indiensttreding: 1 maart 2020
Relevante nevenfuncties: geen

4.2 Personalia raad van commissarissen

Ir G F Kolff
mr. G.F. Kolff

voorzitter
(1948)

Nationaliteit: Nederlandse
Beroep/laatste hoofdfunctie: algemeen directeur Shtandart TT B.V.
Relevante nevenfuncties: geen
Eerste benoeming: 17 april 2012
Lopende termijn: 2020-2022
Commissariaten: Paques Holding B.V.

Prof dr ir J M L van Engelen
prof. dr. Ir. J.M.L. van Engelen

vicevoorzitter
(1959)

Nationaliteit: Nederlandse
Beroep/laatste hoofdfunctie: hoogleraar Integrated Sustainable Solutions, Faculteit Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft
Relevante nevenfuncties: hoogleraar Business Development, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen
Eerste benoeming: 16 april 2013
Lopende termijn: 2017-2021
Commissariaten: lid raad van commissarissen Espria, lid raad van toezicht Pensioenfonds Zorg & Welzijn, lid bestuur Stichting Triade (UMCG)

Drs M A Scheltema
drs. M.A. Scheltema

(1954)

Nationaliteit: Nederlandse
Beroep/laatste hoofdfunctie: beroepscommissaris
Relevante nevenfuncties: raad (plaatsvervanger) in de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, voorzitter Monitoring Commissie Governance Code Pensioenfondsen, lid Centrale Plan Commissie (CPC), partner bij Scheltema Tammemons
Eerste benoeming: 5 april 2018
Lopende termijn: 2018-2022
Commissariaten: vicevoorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V., lid raad van commissarissen Warmtebedrijf Rotterdam, lid raad van toezicht Nederlandse Bachvereniging en Nederlands Fotomuseum

M Pijnenborg
drs. M. Pijnenborg

(1970)

Nationaliteit: Nederlandse
Beroep/laatste hoofdfunctie: bestuurslid en ondernemer
Relevante nevenfuncties: founder Winc Academy, founder en investeerder Boralis BV, bestuurslid MK24, bestuurslid Stichting LOEY Award
Eerste benoeming: 4 april 2019
Lopende termijn: 2019-2023
Commissariaten: geen

4

4.3 Risicomanagement

Bij Nedap is risicomanagement een essentieel onderdeel van de ondernemingsstrategie. Het doel is het identificeren en mitigeren van risico’s die een grote negatieve impact kunnen hebben op het realiseren van de strategische en financiële doelstellingen en daarmee de waarde van het bedrijf. De eindverantwoordelijkheid voor het risicomanagement berust bij de directie.

De invulling van deze directieverantwoordelijkheid en de inrichting van het risicomanagement zijn in verbinding gebracht met de bedrijfscultuur. Nedap heeft een ondernemende cultuur waarin eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en ownership van medewerkers centraal staan. Het is binnen de organisatie de breed gedragen overtuiging dat dit ownership zorgt voor een optimaal risicobeheer. Directie, management, maar ook commissarissen spelen in dit kader een belangrijke rol. Zij waarborgen een cultuur waarin de vrijheid om op een verantwoorde manier om te gaan met risico’s door iedereen wordt gevoeld.

De gedachte die leidend is, is dat bij Nedap kundige specialisten werken die de vaardigheden en ervaring hebben om de mogelijke gevolgen te kunnen overzien van hun handelen en van de besluiten die ze nemen. Strategische en operationele beslissingen zijn gericht op het creëren van duurzame waarde.

Dit impliceert dat bij beslissingen de effecten op lange termijn worden gewogen en verdisconteerd. Tegelijkertijd voorkomt het dat beslissingen worden genomen die positief zijn voor de korte termijn, maar waarde vernietigen op de langere termijn. Het voordeel van deze oriëntatie is dat risicomanagement goed geïntegreerd en onlosmakelijk verbonden is met de bedrijfsvoering.

Lees verder over de risicobereidheid en de risicobeheersings- en controlesystemen in de PDF.

Recente ontwikkelingen
COVID-19-pandemie

Zoals toegelicht in de grondslagen voor de financiële verslaggeving van de jaarrekening onder ‘COVID-19-impact’, hebben de COVID-19-uitbraak en maatregelen die door diverse overheden naar aanleiding daarvan zijn genomen om het virus in te perken, gevolgen gehad voor de organisatie in 2020. Dankzij de brede portfolio van onze bedrijfsactiviteiten en de geografische spreiding is het effect op de resultaten in 2020 beperkt gebleven. De schaal en duur van deze pandemie blijven echter onzeker, wat verdere gevolgen kan hebben voor onze bedrijfsactiviteiten. Om de belangrijkste risico’s die voortvloeien uit de huidige onzekere situatie te kunnen beheersen en de continuïteit te waarborgen, geeft de directie prioriteit aan de gezondheid van de medewerkers, de continuïteit in de supply chain en de continuïteit van het bedrijf en daarmee de financiële soliditeit van de organisatie.

Er is een beperkt risico dat de huidige economische onzekerheid zal leiden tot bijzondere waardeverminderingen. Zo heeft Nedap in beperkte mate immateriële vaste activa gewaardeerd. Verder is er tot nu toe geen gebruik gemaakt van de tijdens de COVID-19-pandemie beschikbaar gestelde overheidssteun. Daarmee is er geen risico op het wegvallen van deze steun, of dat er terugbetaald moet worden.

Strategie en risico’s

In 2020 is gewerkt aan het nieuwe strategische plan van Nedap, waarbij met zowel de management board als de raad van commissarissen ook uitgebreid is gesproken over de strategische risico’s. Dit heeft geleid tot een aantal nieuw geïdentificeerde strategische risico’s, die weergegeven zijn in de risicotabel. Daarnaast is het risico van een pandemie toegevoegd, volgend op de uitbraak van de COVID-19-pandemie in 2020.

Deze uitbraak heeft laten zien dat een pandemie zeer onverwacht kan optreden en een groot effect kan hebben op de wereldwijde economie. De maatregelen die door Nedap in 2020 zijn genomen om het effect van de pandemie op de bedrijfsvoering en op de financiële resultaten te beperken, zijn geleerde lessen waarbij de opgedane kennis en ervaring in het bestaande risk management framework zullen worden opgenomen.

Nedap Compliance Framework

In 2020 is het Nedap Compliance Framework verder ontwikkeld en ingebed in de organisatie. Zo zijn best practices gedeeld en is kennis verspreid binnen de marktgroepen en dochterbedrijven over het invullen van verantwoordelijkheden. Ook is door training verder gewerkt aan het vergroten van awareness. De compliance thema’s Diversiteit en Informatiebeveiliging hebben hierbij een hoge prioriteit gehad.

Belangrijkste risico’s 2020

Het jaar 2020 kenmerkt zich door de uitbraak van de COVID-19-pandemie, met bijkomende grote gevolgen voor de wereldwijde economie. Naast de pandemie zijn er in 2020 geen risico’s gematerialiseerd in de categorie ‘Vital’ of ‘Critical’.

Dankzij de brede portfolio van onze bedrijfsactiviteiten en de geografische spreiding is het effect op de resultaten in 2020 beperkt gebleven.

IT/Cybersecurity

Ook in 2020 stond IT/Cybersecurity hoog op de agenda en zijn enkele nieuwe initiatieven opgestart door de information security officer. Zo is er een Information Security Committee opgericht, waarin alle marktgroepen en enkele staffuncties zijn vertegenwoordigd. Het Information Security Committee houdt zich onder meer bezig met het opstellen van het beveiligingsbeleid, het goedkeuren van algemene beveiligingsstandaarden en het monitoren van beveiligingsprojecten en programma’s. Om de bewustwording in de organisatie van de risico’s rondom information security verder te vergroten, is een Nedap-breed Information Security Awareness programma uitgerold, waaronder een e-learning programma. Ook in 2021 zal er veel aandacht aan dit programma worden besteed.

Net als in voorgaande jaren hebben ook in 2020 audits plaatsgevonden bij een aantal marktgroepen in het kader van certificeringen (ISAE 3402, ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001/NEN 7510). Bij andere marktgroepen is een certificeringstraject in gang gezet. Verder hebben er in 2020 diverse penetratietesten en testen met phishing e-mails plaatsgevonden. De uitkomsten ervan zijn gedeeld met de organisatie om de bewustwording te vergroten.

Supply chain

De uitbraak van de COVID-19-pandemie in 2020 heeft geleid tot een extra druk op de supply chain. Een belangrijke prioriteit in 2020 was het borgen van de continuïteit van leveringen door de productiepartners.

Door de reeds in 2019 ingezette activiteiten zoals het uitvoeren van audits op de processen bij de productiepartner, het doorvoeren van transparante afspraken en procedures en de verruiming van de verkrijgbaarheid van elektronische componenten, is het functioneren van de supply chain ook in een crisisjaar als 2020 succesvol gebleken en hebben leveringen doorgang kunnen vinden.

Toch zullen ook in 2021 de bedrijfsontwikkelingen in belangrijke mate worden bepaald door het verloop van de COVID-19-pandemie. De duur en de mate van de impact hiervan zijn moeilijk te voorspellen. De wereldwijd aanhoudende onzekerheid levert meerdere uitdagingen op. Voor de supply chain betekent dit dat het komende jaar mogelijke verstoringen in de toelevering van componenten effect kunnen hebben op de leverbetrouwbaarheid richting onze klanten en de kostprijs van onze producten.

201123 Martin Hogeboom N055 B
Talentontwikkeling

Het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent is een zeer belangrijke pijler van de Nedap-strategie. Net als in 2019 is ook in 2020 het aantal medewerkers toegenomen, dit jaar per saldo met ruim 50. Door de uitbraak van COVID-19 is in 2020 voor het werven van talent en het bouwen aan onze naambekendheid intensiever gebruik gemaakt van onlinewervingsbronnen en het organiseren van webinars voor studenten. We konden de bestaande talentpools en wervingsbronnen optimaal benutten, de kwaliteit van onze selectie overeind houden en zelfs verhogen. Voor meer aantrekkingskracht werd een nieuwe, frisse look & feel van de ‘employer brand’ geïntroduceerd voor campusrecruitment. Daarnaast is de zesde lichting van Nedap University gestart met wederom een groep deelnemers die wiskunde, natuurkunde en food & technology als achtergrond hebben. Met opvallende events en campagnes hebben we ons goed weten te onderscheiden in de markt.

De afgelopen jaren is het aantal interne trainings- en opleidingstrajecten verder uitgebreid, waardoor er ruimte is voor het intern doorgroeien van medewerkers.

2021

Ook in 2021 zal de directie focus leggen op het beheersen van de risico’s die samenhangen met de COVID-19-pandemie en daarmee de eerder genoemde prioriteiten: de gezondheid van de medewerkers, de continuïteit in de supply chain en die van het bedrijf en daarmee de financiële soliditeit.

Daarnaast hebben de volgende onderwerpen het komende jaar (blijvende) prioriteit:

 • IT/Cybersecurity.
 • Talentontwikkeling.
 • Het Nedap Compliance Framework.
 • De verdere uniformering van de administratieve processen.
 • Actief monitoren van het Nedap Risk Management Framework.
Risico’s

Nedap heeft haar Risk Management Framework opgezet rond haar bedrijfsprocessen. Per bedrijfsproces zijn de risico’s geïdentificeerd, onder meer met behulp van scenarioanalyses. Per risico is een inschatting gemaakt van de mogelijke impact op de organisatie. De risico’s zijn geclusterd in vier categorieën:

1. Strategische risico’s.
2. Operationele risico’s.
3. Financiële en verslaggevings-risico’s.
4. Compliance risico’s.

In de risicotabel zijn de belangrijkste risico’s met de mogelijke impact opgenomen, alsmede de belangrijkste maatregelen om het risico te mitigeren.

Ons Create & Scale bedrijfsmodel is gebaseerd op de ontwikkeling van eigen proposities en is inherent risicovoller dan veel andere bedrijfsmodellen. We hebben een relatief hoge risicobereidheid voor dit aspect van onze bedrijfsvoering. Dit houdt in dat het beoordelen en beheersen van alle andere risico’s een belangrijke plaats moet innemen in ons strategische proces. Gezamenlijk hebben we de externe en interne risico’s in kaart gebracht, de impact van deze risico’s beoordeeld en maatregelen voor de beheersing vastgesteld.

Belangrijkste risico’s

Om stakeholders nog beter inzicht te geven in het risicoprofiel van Nedap, hebben we de drie belangrijkste risico’s geïdentificeerd uit voorgaande tabel en hierna verder toegelicht:

1. Propositie-ontwikkeling

Voor Nedap is het van vitaal belang om te beschikken over voldoende waarde creërende proposities, waarmee we ook in de toekomst relevant kunnen blijven voor klanten. Voor veel proposities duurt het een (groot) aantal jaren voordat de mate van succes duidelijk is. Ook kunnen succesvolle proposities worden geconfronteerd met technologische veranderingen, waardoor marktposities snel veranderen. Nedap mitigeert dit risico door de prestaties en potentie van individuele proposities nauwgezet te beoordelen. Met een portefeuille die meerdere proposities heeft, wordt de afhankelijkheid van individuele proposities verminderd. In veel van de Nedap-proposities is informatietechnologie geïntegreerd waardoor de propositie aansluit bij de huidige en toekomstige marktwensen. Als deze informatietechnologie niet beschikbaar is vanwege technische of organisatorische redenen, verliest de propositie een groot gedeelte van haar kracht en kunnen klanten en partners schade lijden.

2. Talentontwikkeling en recruitment

Nedap-medewerkers in binnen- en buitenland zijn de basis van de concurrentiekracht, ons innovatieve vermogen en de continuïteit van de organisatie. Een van de grootste risicofactoren is dan ook het onvoldoende kunnen aantrekken, behouden en ontwikkelen van toptalent. Om dit risico te verkleinen is Nedap de afgelopen jaren diverse initiatieven gestart op het gebied van people excellence.

3. IT/Cybersecurity

Het belang van relevante, betrouwbare en tijdige informatievoorziening wordt steeds belangrijker. Dat geldt voor onze interne processen, maar in toenemende mate ook voor de diensten die we aan klanten leveren. Bewustwording van digitale bedreigingen en de vormen waarin zij verschijnen, alsmede het nemen van maatregelen om de kans op bedrijfsverstoringen en de hieruit mogelijk voortvloeiende schade te minimaliseren, is een continu proces waarvoor toenemende aandacht is. Het benoemen van een information security officer en het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere bedrijven en organisaties op gebied van van cybersecurity zijn enkele maatregelen die we hebben genomen om de beveiliging van onze informatievoorziening te borgen.

5

4.4 Belastingen

Beleid

Nedap heeft sinds jaar en dag een verantwoord en conservatief belastingbeleid als integraal onderdeel van het waardecreatiemodel. Het betalen van belastingen zien we als onderdeel van het creëren van duurzame lange termijn waarde voor alle stakeholders.

Ons belastingbeleid is gebaseerd op het uitgangspunt dat wereldwijd belastingen worden betaald op basis van de economische waarde van activiteiten. Dit uitgangspunt is uitgewerkt in de volgende principes:

 • Nedap’s financiële hoofddoelstelling is het creëren van duurzame waarde.
 • De basis voor de inrichting van de Nedap-organisatie zijn operationele overwegingen, niet belastingen.
 • Nedap betaalt belastingen in overeenstemming met de economische waarde die activiteiten creëren.
 • Nedap is compliant met relevante belastingwet- en regelgeving en respecteert de spirit-of-the-law.
 • Nedap communiceert tijdig en volledig met belastingautoriteiten.
 • Belastingcompliance is geïntegreerd in het Nedap Risk Management Framework.

Lees meer over de uitvoering van ons belastingbeleid in de PDF.

Situatie 2020

In lijn met de OECD Transfer Pricing-richtlijn is in 2019 een nieuwe benchmark studie uitgevoerd die heeft geresulteerd in de onverkorte toepassing van in eerdere jaren gehanteerde uitgangspunten. Deze hoogte van de vergoedingen aan of door groepsmaatschappijen is ook in 2020 getoetst aan de activiteiten, verantwoordelijkheden en risico’s die aan deze afzonderlijke groepsmaatschappijen zijn toe te rekenen. Hierbij zijn geen materiële wijzigingen doorgevoerd.

In 2020 is door de Nederlandse belastingdienst aangegeven dat zij van mening is dat de huidige transfer pricing methodologie ook in de jaren 2014 en 2015 bij Nedap Asia Ltd. had moeten worden toegepast.

Op basis van het vigerende belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing tussen beiden lidstaten, en een vrijwel gelijk percentage aan effectieve vennootschapsbelasting, beperken eventuele netto-betalingen zich naar verwachting tot invorderingsrente. Met deze kosten is in de resultaten over 2020 geen rekening gehouden. In noot 22 van de geconsolideerde jaarrekening is gedetailleerde informatie opgenomen over het verschil tussen de effectieve en statutaire belastingdruk, de fiscale positie en betaalde belasting.

6 copy

4.5 Corporate Governance

De raad van commissarissen en de directie van Nedap zijn verantwoordelijk voor de corporate governance van de organisatie en voor de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016.

Nedap N.V. is een structuurvennootschap die is opgericht en gevestigd in Nederland. Hierdoor wordt de governance structuur van de vennootschap bepaald door de Nederlandse wet- en regelgeving en de statuten van de vennootschap. Lees de statuten ook op nedap.com. De aandelen van Nedap zijn toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt bij Euronext Amsterdam.

Als beursgenoteerde vennootschap is de Corporate Governance Code (Code) van toepassing. De Code bevat principes en best practice bepalingen die de verhouding reguleren tussen de directie, de raad van commissarissen en de aandeelhouders. Deze principes zijn breed gedragen algemene opvattingen over goed Corporate Governance en zijn uitgewerkt in concrete best practice bepalingen. Voor de volledige tekst van deze Code wordt verwezen naar commissiecorporategovernance.nl.

Wij leggen in dit verslag verantwoording af over de naleving van deze Code, die gebaseerd is op het beginsel ‘pas toe of leg uit’. De door de Code gevraagde informatie is op verschillende plaatsen terug te vinden in dit verslag over 2020.

4.6 Directieverklaring

In lijn met de best practice bepaling 1.4.3. van de Code, verklaart de directie naar haar beste weten dat:

1. het bestuursverslag zoals opgenomen in dit verslag, voldoende mate van inzicht geeft in tekortkomingen in de werking van de interne risico management- en controlesystemen van Nedap;

2. de hiervoor genoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving van Nedap geen onjuistheden van materieel belang bevat;

3. gebaseerd op Nedap’s huidige stand van zaken het gerechtvaardigd is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op “going concern” basis; en

4. het bestuursverslag materiële risico’s en onzekerheden bevat die relevant zijn voor de verwachting van Nedap’s continuïteit voor een periode van 12 maanden na opstelling van het bestuursverslag.

Ondanks de interne risicobeheersings- en controlesystemen kunnen materiële vergissingen, fraude of onrechtmatige handelingen plaatsvinden. De systemen bieden dan ook geen absolute zekerheid dat doelstellingen worden behaald, maar zijn ontwikkeld om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de effectiviteit van beheersingsmaatregelen met betrekking tot financiële en operationele risico’s ten aanzien van organisatiedoelstellingen.

Daarnaast verklaart de directie in lijn met artikel 5:25c van de Wet financieel toezicht en voor zover bij hen bekend dat:

1. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst of het verlies van de uitgevende instelling en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en

2. het bestuursverslag een getrouw beeld geeft omtrent de toestand per 31 december 2020 en de gang van zaken gedurende het boekjaar 2020 van de vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in haar jaarrekening zijn opgenomen en dat in het bestuursverslag de voornaamste risico’s waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, zijn beschreven.

Groenlo, 18 februari 2021

De directie

R.M. Wegman (CEO)
D. van der Sluijs (CFO)

© 2021 Nedap N.V. All rights reserved

Dit online jaarverslag betreft een niet-officiële kopie van ons oorspronkelijke en officiële jaarverslag over 2020. De onafhankelijke accountant (PwC) heeft niet vastgesteld dat deze kopie identiek is aan de officiële versie en is daartoe ook niet verplicht. Derhalve heeft de controleverklaring geen betrekking op deze online kopie, maar enkel op de officiële versie. In geval van tegenstrijdigheden in de interpretatie, prevaleert het officiële jaarverslag. Aan deze online versie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het officiële jaarverslag kan hier gedownload worden.

nedap-logo-wit-liggend
arrow-up-small-white